OŚWIADCZENIE

Wobec treści umieszczonych na stronie Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt, którego przewodniczącą jest Agnieszka Wypych, „interpretacji” dotyczącej prawomocnego wyroku Sądu Administracyjnego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2019 r., do sygn I ACa 581/18 w sprawie z powództwa:
1) Jadwigi Osuch
2) Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
przeciwko Agnieszce Wypych o ochronę dóbr osobistych Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami podaje do wiadomości, końcowy fragment uzasadnienia cytowanego wyroku.

(…) Rozbudowany, kazuistyczny tekst przeprosin, dostosowany do żądań powodów, które pozwana z mocy wyroku jest zobowiązana złożyć, w dostateczny sposób realizuje funkcję kompensacyjną oraz spełnia także funkcje represyjno-wychowawcze.(…)
(…) co do zasady roszczenia niemajątkowe powodów było zasadne, chociaż nie wszystkie twierdzenia pozwów były trafne. Podobnie co do roszczeń majątkowych, które nie zostały uwzględnione, jakkolwiek od naruszenia dóbr osobistych powodów doszło (…)
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w pozwie o ochronę dóbr osobistych wniosło o zasądzenie od pozwanej Agnieszki Wypych kwoty 10000 zł tytułem zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny – Stowarzyszenia Otwarte Klatki​​ i w tym zakresie powództwo zostało oddalone. ​