OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KTOZ W SPRAWIE WYROKU

W związku z wpisem na stronie Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt z dnia 05 lipca 2019 r. odnoszącego się do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. z powództwa Jadwigi Osuch oraz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Krakowie przeciwko Agnieszce Wypych o ochronę dóbr osobistych, Zarząd Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w dniu 09.07.2019 podjął uchwałę o publikacji w całości obydwu wyroków I i II instancji zapadłych w sprawie.

Sąd w uzasadnieniu stwierdził między innymi:

„Część przedstawionych zdarzeń nie polegała bowiem na prawdzie… Nadto część zdarzeń została przedstawiona tendencyjnie, oczywiście została wyjaskrawiona i przesadzona, a nawet przedstawiona w sposób wprowadzający w błąd odbiorcę, po to aby podbudować zasadniczą tezę listu (czyli ogólnie rzecz ujmując tezę o rażących nieprawidłowościach w postępowaniu powodów) i zawarte w nim na wstępie żądanie skierowane do Prezydenta m. Krakowa (natychmiastowego wstrzymania finansowania – przypis KTOZ). Jako takim upublicznionym zarzutom zabrakło wyważenia i umiaru, niezbędnego respektu i poszanowania dóbr osobistych opisanych w nim podmiotów. Na ewidentny brak obiektywizmu w krytyce pozwanej pod adresem powódki świadczy zaś fakt, że piętnuje ona podejmowane przez powódkę działania w sferze społecznej także z tej przyczyny, że powódka była sędzią (obecnie w stanie spoczynku), o czym wspomina zresztą w liście otwartym, nie dostrzegając takich nieprawidłowości po stronie świadka Moniki Krzyżanowskiej – wieloletniego członka zarządu powodowego towarzystwa, której osoba bliska także była zatrudniona w schronisku, i która również jest sędzią. Co więcej pozwana stwierdza, że list napisała także „w obronie Moniki Krzyżanowskiej”. Opisane działanie pozwanej nie może więc być bezkrytycznie aprobowane.”

Nadto wpis na stronie Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt wybiórczo przedstawia treść zeznań Szymona Ziemka z których to mogłoby wynikać, że został on zatrudniony w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami jedynie na podstawie osobistej decyzji Jadwigi Osuch. W związku z powyższym Zarząd Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oświadcza, że decyzje o zatrudnieniu Kingi Osuch i Szymona Ziemka zostały podjęte kolegialnie, tak jak i wszystkie inne decyzje Zarządu KTOZ.