WYNIKI KONTROLI W KTOZ

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami informuje, że została przeprowadzona kontrola w naszym Stowarzyszeniu przez inspektorów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie:

  • spraw organizacyjnych Stowarzyszenia
  • rozliczenia wydatków dokonanych z otrzymanych środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

W wyniku kontroli ustalono, że objęte kontrolą wydatki zostały dokonane na cele określone w Statucie i KRS organizacji, zatem zgodnie z wymogiem art. 27 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dokumenty objęte kontrolą spełniały wymogi określone w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Na fakturach prawidłowo wskazano źródła finansowania wydatku z 1%.
Stosownie do zapisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie KTOZ jako organizacja pożytku publicznego zamieszcza swoje sprawozdania finansowe i merytoryczne ze swojej działalności na stronie www.pozytek.gov.pl/bazasprawozdan

Kontrolujący KTOZ inspektorzy nie wnieśli żadnych zastrzeżeń i zaleceń po kontrolnych.