REGULAMIN KONKURSU „Patec i Liga dla KTOZ”

REGULAMIN KONKURSU „Patec i Liga dla KTOZ”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Patec i Liga dla KTOZ” [dalej: „Konkurs”] jest Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w Krakowie przy ul. Floriańskiej 53, 31-019 Kraków, NIP: 6761709241, REGON: 003872657 [dalej: „Organizator”].
 2. Treść niniejszego regulaminu [dalej: „Regulamin”] dostępna jest do wglądu pod adresem: www.ktoz.krakow.pl, [dalej: „Strona konkursowa”].
 3. Konkurs w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1360 z późn. zm.), [dalej „k.c.”], prowadzony jest w oparciu o Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, [dalej: „Uczestnicy”].
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie jego organów, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nim przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

§3. Przedmiot i czas trwania Konkursu

 1. W Konkursie udział biorą osoby, które w okresie od dnia 29.01.2023 do dnia 10.02.2023 łącznie:
  1) polubiły konto „ligapsichmarzeń” w portalu Instagram, znajdujący się pod adresem https://www.instagram.com/ligapsichmarzen/,
  2) wpłaciły kwotę w wysokości 10,00 (dziesięć) złotych na zbiórkę organizowaną przez Organizatora na portalu https://www.pomagam.pl/, znajdującą się pod adresem: www.pomagam.pl/6wbe4g,
  3) udzieliły odpowiedzi, [dalej: „Odpowiedź”] na pytanie konkursowe, [dalej: „Pytanie konkursowe”] polegające na wymyśleniu imienia dla psa i podaniu tej odpowiedzi w komentarzu pod Postem na Instagramie znajdującym się pod adresem: https://www.instagram.com/p/CmPOH8GoYEj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
 2. Konkurs rozpoczyna w dniu 29.01.2023 z chwilą udostępnienia Postu konkursowego na Stronie Konkursowej, a kończy się w dniu 10.02.2023 o godzinie 23:59.

§ 4. Zasady Konkursu

 1. Osoba, która spełnia warunki określone w §2 ust. 2-3, przystępuje do Konkursu poprzez:
  1) polubienie konta „ligapsichmarzeń” w portalu Instagram, znajdującego się pod adresem https://www.instagram.com/ligapsichmarzen/,
  2) wpłacenie kwoty w wysokości 10,00 (dziesięć) złotych na zbiórkę organizowaną przez Organizatora na portalu https://www.pomagam.pl/, znajdującą się pod adresem: www.pomagam.pl/6wbe4g,
  3) udzielenie odpowiedzi na Pytanie konkursowe polegające na wymyśleniu imienia dla psa i podanie tej odpowiedzi w komentarzu pod Postem: https://www.instagram.com/p/CmPOH8GoYEj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
 2. Uczestnik wpłacając kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 3 zobowiązany jest do podania nazwy swojego profilu w portalu Instagram.
 3. Prawidłowe wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 skutkuje zgłoszeniem do Konkursu [dalej: „Zgłoszenie”].
 4. Dokonując Zgłoszenia, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował Regulamin znajdujący się na Stronie Konkursowej.
 5. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia.
 6. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem wiadomości w portalu Instagram, według danych podanych przez Uczestnika w Zgłoszeniu oraz żądać podania szczegółowych informacji, związanych jednak wyłącznie z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów.
 7. Odpowiedzi nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obrażających uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe, naruszających obowiązujące normy prawne, moralne, propagujących przemoc, alkohol lub narkotyki, a także mogących naruszać dobra osobiste jakiejkolwiek osoby albo prawa autorskie lub pokrewne albo inne prawa własności intelektualnej osoby trzeciej. Odpowiedzi zawierające wyżej wymienione treści nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 8. Zwycięzcą [dalej: „Zwycięzca”] zostaje 1 (jeden) Uczestnik, którego Odpowiedź zostanie uznana przez Organizatora za najbardziej kreatywną. Zwycięzca jest uprawniony do otrzymania Nagrody Głównej, zgodnie z jej definicją wskazaną w §5 ust. 2 pkt 1.
 9. Laureatami [dalej: „Laureaci”] zostaje 2 (dwóch) Uczestników, których Odpowiedź zostanie uznana przez Organizatora za zasługującą na wyróżnienie. Laureat jest uprawniony do otrzymania Nagrody Pocieszenia zgodnie z jej definicją wskazaną w §5 ust. 2 pkt 2.
 10. Jury Konkursu składa się z 3 osób, będących przedstawicielami Organizatora. Jury w dniu 11.02.2023 wybierze 1 (jednego) Zwycięzcę i 2 (dwóch) Laureatów, na podstawie oceny Odpowiedzi. W przypadku utraty prawa do Nagrody Głównej przez Zwycięzcę lub prawa do Nagrody Pocieszenia przez Laureata, Jury zbierze się ponownie i wybierze Zwycięzcę lub Laureata kolejnego według kryteriów o których mowa odpowiednio w ust. 7-9. Ocena Zgłoszeń jest dokonywana pod kątem prawidłowości Zgłoszenia i kreatywności Odpowiedzi.
 11. Zwycięzcy i Laureaci zostaną powiadomieni o uzyskaniu odpowiednio prawa do Nagrody Głównej i do Nagrody Pocieszenia za pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu Instagram.

§ 5. Nagrody

 1. Przyrzekającym nagrody w Konkursie [dalej łącznie: „Nagrody”] jest Organizator.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  1) dla Zwycięzcy: upominek – miecz o wartości 700 (siedemset) złotych, zwany dalej „Nagrodą Główną”;
  2) dla Laureatów: upominki – kalendarz i kubek KTOZ o wartości 50 (pięćdziesiąt) złotych, zwane dalej „Nagrodą Pocieszenia”.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrodę pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie, w tym ekwiwalent pieniężny. Zwycięzca i Laureaci nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 4. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcy i Laureatom przesyłką pocztową lub kurierską na adresy wskazane w prywatnej wiadomości na portalu Instagram, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o uzyskaniu odpowiednio prawa do Nagrody Głównej i do Nagrody Pocieszenia, o którym mowa w §4 ust. 10. Jeśli Zwycięzca lub Laureat nie odbierze Nagrody, traci do niej prawo i następnie pozostaje ona do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 5. Organizator nie odpowiada za właściwości i wartości użytkowe Nagród niezgodne z ich funkcją i przeznaczeniem.

§ 6. Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (w tym Zwycięzcy i Laureatów) podanych w Zgłoszeniu i wiadomości prywatnej w portalu Instagram jest Organizator. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem Zwycięzcy i Laureatów, wydaniem Nagród oraz z postępowaniami reklamacyjnymi.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestników stosownie do postanowień §4 ust. 1 jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie oraz wydania Nagród.
 3. Poprzez dokonanie Zgłoszenia, Uczestnik wyraża swoim zachowaniem zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Wyrażenie zgody jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie, a także przyznania Nagród.
 4. Uczestnik może podać wyłącznie swoje dane osobowe. W przypadku podania danych osobowych innych osób Uczestnik traci możliwość udziału w Konkursie, natomiast Zwycięzca i Laureat tracą prawo do Nagrody.
 5. Dane osobowe Uczestników (w tym Zwycięzców i Laureatów) będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, czas postępowania reklamacyjnego, czas wynikający z przepisów podatkowych oraz w związku z dochodzeniem roszczeń wobec Organizatora (tj. w okresie 6 lat od dnia wymagalności roszczenia).
 6. Uczestnicy (w tym Zwycięzca i Laureaci) mają prawo cofnięcia zgody, żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.
 8. Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności nie będą profilowane.
 9. Wszelkich dodatkowych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych Organizator udziela pod adresem e-mail ktoz@ktoz.krakow.pl oraz telefonicznie pod numerem: 12 429 43 61.

§ 7. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane do dnia 28.02.2023, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ktoz@ktoz.krakow.pl lub w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data wysłania wiadomości e-mail lub data nadania – stempla pocztowego. Reklamacje z datą późniejszą nie będą uwzględniane.
 2. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację tj. imię, nazwisko, adres e-mail (w razie przesłania reklamacji pocztą elektroniczną), adres korespondencyjny, jak również wskazanie przyczyn reklamacji i określenie roszczenia.
 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w takiej formie w jakiej reklamacja została złożona. Reklamacje rozpatruje Organizator.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na Stronie Konkursowej. Zmiany Regulaminu są możliwe w przypadku, gdy nie wpływają niekorzystnie na sytuację Uczestników i warunki uzyskania prawa do Nagrody, nie naruszają praw nabytych przez Uczestników i zasad równości i obowiązują od chwili opublikowania na Stronie Konkursowej.
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ktoz@ktoz.krakow.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 3 dni roboczych.
 3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie na adres mailowy wskazany w pkt 2. powyżej wiadomości ze stosowną informacją, co nie dotyczy Zwycięzcy i Laureatów, którzy odebrali Nagrodę.