O nas

Historia

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone dokładnie 1 listopada 1864 roku.
Była to druga na świecie tego typu organizacja po powstałym kilka lat wcześniej Królewskim Towarzystwie dla Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt – RSPCA ►. TOZ jest pierwszym w Polsce stowarzyszeniem społecznym, działającym w sposób ciągły i zorganizowany.  
Jednym ze współzałożycieli Towarzystwa był Adolf Dygasiński, a następnie współpracowali z nim Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski i wielu innych wybitnych Polaków.  
Początkowo Towarzystwo działało na terenie zaboru rosyjskiego, lecz w 1875 roku zorganizowane zostało na terenie byłego zaboru austriackiego w Krakowie. Towarzystwo przeżywało wiele trudnych okresów. W 1905 roku uniezależniło się od rosyjskiej organizacji, przeżyło 50 lat niewoli. Po uzyskaniu niepodległości nastąpiło zjednoczenie wszystkich ugrupowań z poszczególnych byłych zaborów i w 1920 roku formalnie zarejestrowano Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, obejmujące teren całego kraju. Lata wojny poważnie ograniczyły działalność Towarzystwa. Po wojnie na nowo zorganizowano pracę i aż do 1948 roku odtwarzano struktury organizacyjne.

W 1951 roku władze PRL przerwały działalność Towarzystwa – każda organizacja pozarządowa była niebezpieczna dla władz.

W 1990 roku Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Krakowie przekształciło się w Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – stowarzyszenie niezależne od struktur w Warszawie (Zarządu Głównego TOZ) , posiadające osobowość prawną, działające na podstawie statutu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 maja 1990 r. KRS nr 000044704

KTOZ przejął dotychczasowe prawa i obowiązki Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. KTOZ zajmuje się opieką i chronieniem wszystkich gatunków zwierząt. Głównymi celami  są: kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania oraz krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony przyrody oraz środowiska, a zwłaszcza świata zwierząt.

Zarząd

prezes zarządu – Jadwiga Osuchowa;

wiceprezes – Aleksandra Kolosinski;

skarbnik – Katarzyna Turzańska;

sekretarz – Marek W. Kapturkiewicz;

członek zarządu – Maria Cichoń – Szepczyńska;

członek zarządu – Rafał Feldman.

Statut

Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. W rozumieniu art. 11 ust. 4 o Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt traktowane jest jako, apolityczna organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 4

Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, mającą charakter działalności dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Pełnienie funkcji we władzach stowarzyszenia nie może być odpłatne.

§ 9

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Działalność Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.


Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania§ 1

Celem Stowarzyszenia jest:

1) działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania:
2) działania na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach.
3) działania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


§ 2

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) prowadzenie akcji propagandowej za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz wydawnictw własnych;
2) organizowanie odczytów, pogadanek, wystaw oraz dni przyjaźni i dobroci dla zwierząt;
3) podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami;
4) współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie;
5) działanie na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt i prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi w celu zapewnienia w razie potrzeby zwierzętom tam przebywającym dożywotniego pobytu;
6)współdziałanie z władzami państwowymi i organami samorządu terytorialnego, zainteresowanymi zagadnieniami związanymi z opieką nad zwierzętami
7) współpraca z władzami oświatowymi i ze szkołami w zakresie wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt;
8) występowanie z inicjatywą do odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawaniaprzepisów dotyczących opieki nad zwierzętami;
9) inicjowanie i popieranie prac naukowych w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami lub ochrony środowiska;
10) prowadzenie aukcji w celu pozyskania środków na cele statutowe;
11) prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt, w szczególności przebywających w schronisku;
12) organizacja wolontariatu. w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na rzecz schroniska;
13) pozyskiwanie i szkolenie inspektorów społecznych Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 1

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;
2) członków honorowych.

§ 2

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która po 6 miesięcznym okresie kandydackim uzyska akceptacje Zarządu.

§ 3

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w okresie nie dłuzszym niż 1 miesiąc od daty zakończenia okresu kandydackiego.

§ 4

W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania.
Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.


§ 5

Dowodem członkostwa zwyczajnego jest legitymacja członkowska podpisana przez prezesa i sekretarza Zarządu.

§ 6

Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu;

§ 7

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 8

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 9

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10

Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszeń, poza tym posiada takie prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny.

§ 11

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 12

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

1) dobrowolnego zrzeczenia się tej godności;
2) pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania.


§ 13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka;
3) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat;
4) wykluczenia uchwalą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
5) skreślenia z listy członków w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych – w drodze uchwały Zarządu;
6) wykluczenie ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.


§ 14

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia


§ 1

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

§ 2

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków w głosowaniu jawnym, o ile walne zebranie nie podejmie decyzji o głosowaniu tajnym .

§ 3

W przypadku gdy zebranie odbywa się w drugim terminie, uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o tórych mowa w rozdz. VII § l, 2.

§ 4

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji. Władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.


§ 5

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 6

Walne Zebranie Członków może być:

1) zwyczajne;
2) nadzwyczajne.

§ 7

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków przez ogłoszenie w prasie, listem poleconym lub w inny skuteczny sposób o jego terminie i miejscu obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, informując jednocześnie, że w przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu, 30 minut później.

§ 8

Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 9

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 10

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować w szczególności nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 11

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, bez względu na ilość obecnych członków ( z zastrzeżeniem rozdz. IV § 2, rozdz. VII § l, 2,)

§ 12

Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych podczas zebrania członków Stowarzyszenia.

§ 13

W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego
Walnego Zebrania.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) akceptowanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
2) uchwalenie statutu i jego zmian;
3) zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
4) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
7) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia;
8) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
9) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 15

Zarząd składa się z 5 do 7 osób, z co najmniej pięcioletnim stażem członkowskim . Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

§ 16

Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

§ 17

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu, w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarządu może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 18

Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 19

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, lub upoważnionego członka Zarządu.

§ 20

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych;
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej;
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;
7) zwoływanie Walnego Zebrania;
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych;
9) uchwalanie regulaminów;
10) ustalanie wysokości składki członkowskiej, w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia tej składki;
11) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
12) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,

§ 21

Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika.

§ 22

Kierownik kieruje pracami Biura.

§ 23

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 24

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

§ 25

Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium
dla Zarządu;
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 27

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 28

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia

c) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

d) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.


§ 29

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 30

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych
lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw

§ 31

skreślony

Rozdział V
Sąd Koleżeński


§ 1

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków:

1) Do uprawnień i obowiązków sądu koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków;

2) Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia sądu koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania;

3) Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

a. upomnienia;

b. nagany;

c. zawieszenie w prawach członkowskich na okres l roku do 3 lat;

d. pozbawienia prawa pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia przez okres 1 roku do 3 lat;

e. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

4) Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata.

5) Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie większością głosów.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansami


§ 1

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje)
4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;

5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług;

6) dochody z działalności gospod arczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

§2


Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca l kwartału każdego roku

§3


Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań
majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia
upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w oparciu o uchwałę Zarządu.

§4


Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”.

2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osob trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§5


Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza w całości na działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, wyodrębnionej ze
względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Rozdział Vll
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§1

Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga zwykłej większości głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§2


Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

§3


Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.