Przetargi

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zaprasza do wzięcia udziału w przetargach związanych zaopatrzeniem i zakupem produktów oraz zamówieniem usług na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie.

Kraków, 13 kwietnia 2022 roku

Zamawiający:
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzęta mi
ul. Floriańska 53, 31- 019 Kraków
REGON : 00387 2657, N l P: 676 1 7 09241, KRS: 0000044704
ktoz@ktoz.krakow.pI
https://ktoz.krakow.pI

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Dostawa leków, szczepionek, suplementów i materiałów medycznych dla Krakowskiego Towarzystwa opieki nad Zwierzętami na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie” (PN-Sch 212022)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając w oparciu o art. 255 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r, – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ,,pzp”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu
postępowania prowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była dostawa leków, szczepionek, suplementów i materiałów medycznych dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie (PN-Sch 2/2022; numer ogłoszenia o zamówieniu w Dz. Urz. UE: 2022/S 046-119058 z dnia 2022-03-07).

Uzasadnienie:
Zgodnie z treścią art. 255 pkt 1 pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego W terminie składania ofert
wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 10:00 dnia 4 kwietnia 2022 roku nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego na podstawie art. 255 pkt ,1 pzp zamawiający zobowiązany był unieważnić postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, o czym niniejszym zawiadamia.

Kraków, 13 kwietnia 2022 roku

Zamawiający:
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Floriańska 53, 31- 019 Kraków
REGON: 003872657, NIP: 6761709241, KRS: 0000044704
ktoz@ktoz.krakow.pl
https://ktoz.krakow.pI

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Usługi weterynaryjnych konsultacji i zabiegów specjalistycznych oraz diagnostyki weterynaryjnej świadczone dla KTOZ na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie” ( P N -Sch 1/2022)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając w oparciu o art. 255 pkt 1 Ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1129 z późn, zm.), zwanym dalej ,,pzp”, zamawiający zawiadamia o unieważnieniu
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem były usługi
weterynaryjnych konsultacji i zabiegów specjalistycznych oraz diagnostyki weterynaryjnej świadczone dla
KTOZ na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie (PN-Sch 11/2022; numer ogłoszenia
o zamówieniu w Dz. Urz. UE: 2022/S 046-119970 z dnia 2022-03-07).

Uzasadnienie:
Zgodnie z treścią art. 255 pkt 1 pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert w wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 11:00 dnia 4 kwietnia 2022 roku nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego na podstawie art. 255 pkt 1 pzp Zamawiający zobowiązany był unieważnić postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, o czym niniejszym zawiadamia.

Kraków 04.04.2022 r.

Zamawiający:
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Floriańska 53, 31- 019 Kraków
REGON: 003872657, NIP: 6761709241, KRS: 0000044704
ktoz@ktoz.krakow.pl
https://ktoz.krakow.pl

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa leków, szczepionek,
suplementów i materiałów medycznych dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie” (PN-Sch 2/2022)

ZAWIADOMIENIE O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia przeznaczono kwotę:

  1. Część I – 779 647,57 złotych brutto;
  2. Część II – 86 627,51 złotych brutto;
  3. Część III – 74 252,15 złotych brutto;
  4. Część IV – 297 008,60 złotych brutto.

Kraków, 4 kwietnia 2022 roku

Zamawiający:
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Floriańska 53, 31
019 Kraków
REGON: 003872657, NIP: 6761709241, KRS: 0000044704
ktoz@ktoz.krakow.pl
https://ktoz.krakow.pl

Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Dostawa leków, szczepionek, suplementów i materiałów medycznych dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie” PN Sch 2 /2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) Zamawiający informuje, że w dniu 04 .0 4 .2022 r. o godzinie 10:30 dokonano otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu i przekazuje informację z otwarcia ofert:

  1. Część I nie wpłynęła żadna oferta;
  2. Część II nie wpłynęła żadna oferta;
  3. Część III nie wpłynęła żadna oferta;
  4. Część IV nie wpłynęła żadna oferta.

Kraków, 4 kwietnia 202 2 roku
Zamawiający:
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Floriańska 53, 31
019 Kraków
REGON: 003872657, NIP: 6761709241, KRS: 0000044704
ktoz@ktoz.krakow.pl
https://ktoz.krakow.pl

Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi weterynaryjnych konsultacji i zabiegów specjalistycznych oraz diagnostyki weterynaryjnej świadczone dla KTOZ na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie” ( PN Sch 1 /2022)

ZAWIADOMIENIE O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia przeznaczono kwotę:
888 175, 87 złotych brutto.

Kraków, 4 kwietnia 2022 roku
Zamawiający:
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Floriańska 53, 31- 019 Kraków
REGON: 003872657, NIP: 6761709241, KRS: 0000044704
ktoz@ktoz.krakow.pl
https://ktoz.krakow.pl

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi weterynaryjnych konsultacji
i zabiegów specjalistycznych oraz diagnostyki weterynaryjnej świadczone dla KTOZ na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie” (PN-Sch 1/2022)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) Zamawiający informuje, że w dniu 04.04.2021 r. o godzinie 11:30 dokonano otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu i przekazuje informację z otwarcia ofert:
W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Szczegółowe informacje w dokumentach do pobrania

„Usługi weterynaryjnych konsultacji i zabiegów specjalistycznych oraz diagnostyki weterynaryjnej świadczone dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie”
Numer postępowania PN-Sch 1/2022
Numer ogłoszenia o zamówieniu w Dz. Urz. UE 2022/S 046-119970

„Dostawa leków, szczepionek, suplementów i materiałów medycznych dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie”
Numer postępowania: PN-Sch 2/2022
Numer ogłoszenia o zamówieniu w Dz. Urz. UE 2022/S 046-119058

archiwalne
1. “Dostawa leków, szczepionek, suplementów i materiałów medycznych dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie”.


2. „Usługi weterynaryjnych konsultacji i zabiegów specjalistycznych oraz diagnostyki weterynaryjnej świadczone dla KTOZ na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie”

3. “Dostawa samochodu spalinowego (diesel) typu VAN z zabudową przystosowaną do przewozu zwierząt na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie”

“Zawiadomienie o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówieniaTP-Sch 1/2021

Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia TP-Sch 1/2021

Zawiadomienie o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówieniaTP-Sch 2 /2021

Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia TP-Sch 1/2021

Zawiadomienia o unieważnieniu postępowań : TP- Sch 1 / 2021 oraz TP- Sch 2 / 2021.