Rejestracja i opłata od posiadania psa

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami informuje, że przepisy dotyczące opłaty od posiadania psa w roku 2023 pozostają bez zmian. W związku z powyższym osoby, które były zwolnione z opłaty w roku 2022 i latach poprzednich nie muszą odnawiać rejestracji. Osoby, które nie podlegały zwolnieniu powinny uiścić opłatę od posiadania psa w wysokości 36 zł do końca maja 2023 roku. Osoby zwolnione powinny również zarejestrować psa w naszej bazie.

Numerki rejestracyjne dla psów zostają wydane jednorazowo i są przypisane do psa na stałe.

Opłatę można uiścić:
– osobiście w biurze KTOZ ul. Floriańska 53 poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9.00 – 15.00 oraz we wtorek 11.00 – 17.00 (Właściciel psa nie musi stawić się osobiście, może podejść ktoś w jego imieniu.)
– wpłacając pieniądze na konto bankowe 83 2030 0045 1110 0000 0390 3540 z dopiskiem opłata od posiadania psa. Prosimy w tytule przelewu podać imię pieska.
Jeżeli przelewają Państwo pieniądze z konta osoby innej niż właściciel psa, prosimy w tytule przelewu podać również imię i nazwisko właściciela.
 
Obowiązują numerki identyfikacyjne dla psów wydane przy rejestracji.


Termin i sposób załatwienia

Opłata jest płatna bez wezwania, jednorazowo w terminie do dnia 31 maja br., a w przypadku nabycia psa w trakcie roku podatkowego opłata za ten rok jest płatna nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.


WAŻNE!!!

Osoba chcąca zarejestrować psa musi posiadać ze sobą książeczkę zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami 


REJESTRACJI MOŻNA DOKONAĆ RÓWNIEŻ PRZEZ INTERNET.
W tym celu należy na adres mailowy – rejestracja@ktoz.krakow.pl przesłać nam uzupełnione poniższe dane:

DANE WŁAŚCICIELA PSA:

– imię i nazwisko
– adres
– telefon
– adres mailowy

DANE PSA:

– imię i płeć psa
– data urodzenia psa
– rasa i wygląd psa
– data ostatniego szczepienia na wściekliznę.

ZWOLNIENIA:
Jeśli pies jest zaczipowany lub ma tatuaż, albo jest wykastrowany, wysterylizowany, bądź właściciel ma ponad 65 lat i samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, lub jest płatnikiem podatku rolnego, trzeba udokumentować to skanem potwierdzającym ten fakt
OSOBY ZWOLNIONE Z OPŁATY A REJESTRUJĄCE PSA PRZEZ INTERNET, POWINNY PRZESŁAĆ NA NASZE KONTO KWOTĘ 8,00 ZŁ ZA ZNACZEK NA LIST, KTÓRYM PRZEŚLEMY NUMEREK REJESTRACYJNY I POTWIERDZENIE OPŁATY ZA PSA. OSOBY PRZELEWAJĄCE OPŁATĘ OD POSIADANIA PSA NA NASZE KONTO, POWINNY DOLICZYĆ KWOTĘ 8,00 ZŁ DO KWOTY 36 ZŁ


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)
Uchwała Nr L/663/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

OSOBY ZWOLNIONE:
Z mocy ustawy opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
– członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
– osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –
z tytułu posiadania jednego psa;
– osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.9)) – z tytułu posiadania psa asystującego;
– osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
– podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Z mocy uchwały opłaty od posiadania psa zwalnia się:
– posiadanie psów wziętych z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt,
– posiadanie psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty (KTOZ),
– posiadanie psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty (KTOZ),
– posiadanie psów do 8-go miesiąca życia.

WAŻNE!!!

W celu zgłoszenia uprawnień do skorzystania z w/w. zwolnień należy w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami przedłożyć dokumenty, o których mowa w zakładce „dokumenty dotyczące podatku od posiadania psa”


W 2020 r. tak jak w latach poprzednich, opłata od posiadania psów wynosi 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych) od jednego psa.
Niezapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Informacja w sprawie opłaty:
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
12 421 77 72 lub 12 421 26 85
telefon/faks: 12 429 43 61
poczta elektroniczna: rejestracja@ktoz.krakow.pl

W celu zgłoszenia uprawnień do skorzystania z ww. zwolnień należy w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami ul. Floriańska 53 przedłożyć następujące dokumenty:

1. Osoby przynależące do grupy o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powinny przedstawić:
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
– dowód osobisty właściciela psa.

2. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa asystującego powinny przedstawić:
– certyfikat potwierdzający status psa asystującego, wydany przez podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, znajdujący się w rejestrze podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

3. Osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące SAMODZIELNIE gospodarstwo domowe powinny przedstawić:
– wypełnione przez właściciela psa oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego (druk do pobrania, bądź oświadczenie napisane odręcznie),
– dowód osobisty właściciela psa.

4. Podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych powinni przedstawić:
– decyzję w sprawie podatku rolnego lub łącznego zobowiązania podatkowego opłacanego przez właściciela psa,

5. Właściciele psów nabytych w krakowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 powinni przedstawić:
– umowę adopcyjną,

6. Właściciele psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem powinni przedstawić:
– kopię wniosku właściciela psa o wykonaniu elektronicznego oznakowania psa,
– kopię metryki psa z numerem tatuażu,

7. Właściciele psów poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji powinni przedstawić:
– zaświadczenie od weterynarza o przeprowadzonym zabiegu lub książeczkę zdrowia psa z wpisem o zabiegu,

UCHWAŁA NR L/663/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie Krakowa wprowadza się opłatę od posiadania psów.

2. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

3. Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 36 zł rocznie od jednego psa.

§ 2. 1. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku uiszczania opłaty.

2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

3. Jeżeli obowiązek uiszczania opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczania opłaty. Opłata płatna jest w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku uiszczania opłaty.

§ 3. Od opłaty zwalnia się:

1) posiadanie psów wziętych z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadanie psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty,

3) posiadanie psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty,

4) posiadanie psów do 8-go miesiąca życia.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Inkaso opłaty od posiadania psów powierza się Krakowskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Krakowie.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 99% pobranej i wpłaconej kwoty.

4. Inkasent jest obowiązany odprowadzić pobraną należność do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

5. Szczegółowe warunki inkasa zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy inkasentem a Gminą Miejską Kraków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch