Wolontariat

UWAGA!!! NOWY REGULAMIN!!!

Uprzejmie informujemy, że terminy kolejnych szkoleń dla wolontariuszy będą podawane na bieżąco

Bardzo istotnym punktem działalności edukacyjnej Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt jest wolontariat. Dzięki wielkiemu oddaniu i poświęceniu wielu osób nasze schronisko rozwija się, a los naszych podopiecznych staje się choć trochę lżejszy. Do obowiązków wolontariusza należą m.in. : wyprowadzanie zwierząt, czesanie, pielęgnacja kotów, udział w zbieraniu żywności dla bezdomnych zwierząt w supermarketach).

Nabór na wolontariat prowadzony jest okresowo. Terminy spotkań organizacyjnych dla osób zainteresowanych wolontariatem, zostaną podane tu, w ogłoszeniach na Fb i innych mediach społecznościowych.

Od wolontariuszy oczekujemy:
– ukończonych 16 lat (od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców na piśmie).
– dyspozycyjności co najmniej 20 h w miesiącu
– przestrzegania Regulaminu Wolontariatu
– umiejętności i chęci pracy w zespole

Chętnych kandydatów na wolontariuszy KTOZ w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie zapraszamy do wypełnienia wstępnego kwestionariusza.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami, w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, a następnie szkolenia teoretycznego i praktycznego.
Czekamy na Wasze kwestionariusze do 31.01.2020r

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA

Dopiero po odbyciu szkolenia, można składać formularz wolontariacki. Podczas szkolenia, przyszli wolontariusze zostaną poinformowani o szczegółach dalszej rekrutacji.

Internetowy kalendarz wizyt wolontariuszy w Schronisku jest dostępny pod linkiem „Terminarz dla Wolontariuszy”. Prosimy, aby rejestrowały się w nim jedynie osoby będące już wolontariuszami KTOZ .

Osoby chętne aby zostać wolontariuszami, muszą najpierw przejść przez proces rekrutacji i szkolenie dla wolontariuszy.
PROSIMY OSOBY, KTÓRE NIE MAJĄ PODPISANEGO POROZUMIENIA Z KTOZ O NIE REJESTROWANIE SIĘ W TERMINARZU. SŁUŻY ON WYŁĄCZNIE DLA DZIAŁAJĄCYCH WOLONTARIUSZY.. 

Kierownik biura KTOZ przyjmuje wolontariuszy w każdy wtorek w godz. 11.00 – 17.00

REGULAMIN WOLONTARIATU KTOZ

Niniejszy regulamin zawiera: cele, zadania, prawa i obowiązki wolontariatu rozumianego jako pomoc w wypełnianiu misji przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w dziele ratowania i opieki nad zwierzętami bezdomnymi, porzuconymi oraz pokrzywdzonymi.Regulamin został opracowany i zdefiniowany głównie w oparciu o statut Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Wszelkie działania wolontariatu są traktowane jako bezpłatne wykonywanie czynności pracowniczych lub uzupełniających zakres działań pracowników etatowych KTOZ, stanowiąc jednocześnie nieocenioną i niezastąpioną pomoc w opiece, pielęgnacji i poszukiwaniu dla nich wartościowego miejsca w nowym domu.

Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin określa zasady organizacji oraz wykonywania wolontariatu na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie oraz biura KTOZ.
2. Podstawą prawną opracowania regulaminu jest m.in.:
a) Statut Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
b) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003.96.873 wraz ze zmianami),
c) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.1997.111.724 wraz ze zmianami)
d) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity DZ.U.20114.121 wraz ze zmianami),
e) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141 wraz ze zmianami) f) uchwała Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
g) ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (Dz.U.1971.12.114 wraz ze zmianami)
h) Regulamin Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Krakowie,
i) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997.133.883 wraz ze zmianami)
j) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 wraz ze zmianami)
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wolontariatu, dla swej ważności, wymagają formy pisemnej.
4. Wykonywanie niektórych czynności na terenie Schroniska oraz biura KTOZ, mogą w szczególnych przypadkach określać odrębne instrukcje/zalecenia postępowania.
5. W przypadkach uzasadnionych organizacją pracy, względami bezpieczeństwa ludzi i zwierząt lub zaleceniami weterynaryjnymi, kierownictwo Schroniska, a także jego pracownicy – uprawnieni są do doraźnego ograniczenia lub wstrzymania pracy wolontariuszy w placówce.
6. Podobnie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kierownictwo Schroniska lub jego
pracownicy, uprawnieni są do zwrócenia się do wolontariuszy z prośbą o doraźną pomoc dla wykonania koniecznych prac pomocowych lub interwencyjnych.
7. Zasadniczym priorytetem wszystkich osób pracujących na rzecz Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Krakowie oraz biura KTOZ, powinno być bezwzględne poszanowanie bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

§2

Prace wolontariatu mogą być wykonywane w:
1. Biurze KTOZ, mieszczącym się przy ul. Floriańskiej 53 w Krakowie, zwanym dalej biurem.
2. Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie mieszczącym się przy ul. Rybnej 3 w Krakowie, zwanym dalej Schroniskiem

§3

1. Wolontariusz pracuje społecznie, a za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia. Nie pobiera również opłat od innych osób, z którymi styka się podczas lub w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Schroniska lub biura KTOZ.
2. Wartość świadczeń wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz Schroniska lub biura KTOZ w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.
3. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. Praca wolontariuszy jest uzupełnieniem pracy zawodowego personelu Schroniska, którego poszczególni pracownicy pełnią rolę bezpośrednich przełożonych wolontariuszy.

Zadania wolontariatu

§4

1. Świadczącego pracę w biurze KTOZ:
a) obsługa połączeń telefonicznych – przyjmowanie interwencji,
b) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
c) pomoc przy przyjmowaniu/wydawaniu karmy,
d) pomoc w organizacji wydarzeń adopcyjnych oraz innych wydarzeń promujących działalność statutową KTOZ oraz uczestnictwo w tych wydarzeniach,
e) wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika biura lub osobę upoważnioną do zarządzania pracą wolontariusza.
2. Świadczącego pracę w Schronisku:
a) socjalizacja zwierząt, polegająca na wychodzeniu na spacery, zabawie, kąpieli zwierząt, przyzwyczajaniu zwierząt do kagańców i smyczy, wykonywaniu ćwiczeń zleconych przez behawiorystę zatrudnionego w Schronisku,
b) czynności pielęgnacyjne takie jak: wyczesywanie zwierząt, czynności groomerskie, kąpiele, przycinanie pazurów, czyszczenie uszu itp.
c) czynności porządkowe takie jak: mycie boksów, pomieszczeń dla kotów, kuwet, misek, uzupełnianie wody w miskach lub inne,
d) obserwacja zwierząt pod kątem ich kondycji zdrowotnej oraz zgłaszanie zauważonych zmian lub symptomów chorobowych personelowi pielęgniarskiemu i/lub weterynaryjnemu,
e) obserwacja zwierząt pod kątem ich zachowań tj.; zmian w zachowaniu na przestrzeni czasu oraz zgłaszanie uwag behawioryście zwierzęcemu lub personelowi Schroniska,
f) dbałość o czystość i porządek zarówno w budynku jak i na terenie Schroniska,
g) pomocy w organizacji akcji adopcyjnych oraz uczestnictwu w tych akcjach (również w akcjach odbywających się poza terenem Schroniska),
h) pomocy w przygotowywaniu materiałów informacyjnych, na podstawie ścisłych wytycznych określonych i przedstawionych przez biuro Schroniska (wykonywanie zdjęć, przygotowywanie opisów),
i) pomoc przy przyjmowaniu karmy,
j) udzielanie informacji dot. zwierząt osobom zainteresowanym ich adopcją (informacje muszą być spójne z informacjami widniejącymi w kartotece zwierzęcia),
k) wykonywanie innych czynności pomocniczych zleconych przez personel Schroniska.

Organizacja oraz nadzór wolontariatu

§5

1. Organem kontrolującym pracę wolontariatu jest Zarząd Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień zawartych w regulaminie jest kierownictwo Biura oraz kierownictwo Schroniska (w zależności od miejsca świadczenia prac wolontarystycznych).
3. Za praktyczne szkolenie nowo przyjętych wolontariuszy na terenie Schroniska odpowiedzialni są koordynatorzy.
4. Za komunikację pomiędzy wolontariatem, a kierownictwem Schroniska odpowiedzialni są koordynatorzy wolontariatu.
5. Komunikaty dla wolontariuszy przekazywane będą za pomocą:
a) ogłoszeń na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń dla wolontariuszy,
b) poprzez koordynatorów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6. Koordynator/koordynatorzy zostają wybrani spośród wolontariuszy o najdłuższym stażu i doświadczeniu, wiedzy i umiejętności w opiece nad zwierzętami (maksymalnie 3 osoby)
7. Koordynator/koordynatorzy m.in.:
a) organizują pracę pozostałych podległych im wolontariuszy, w zakresie czasu pracy, jego podziału,
b) posiadają uprawnienia do weryfikacji kandydatów na wolontariuszy,
c) zgłaszania zauważonych braków lub usterek albo nieprawidłowości tak w zakresie infrastruktury technicznej jak i zachowań pracowników Schroniska,
d) ustalają i organizują grupy wolontariuszy którzy za wiedzą i zgodą kierownika Lecznicy weterynaryjnej lub opiekunów zwierząt/pielęgniarzy mogą wykonywać ściśle określone czynności poza wyznaczonymi godzinami pracy wolontariuszy
8. Wolontariusze zobowiązują się do świadczenia prac wolontarystycznych w wymiarze minimum 20 godzin miesięcznie.
9. Wolontariusze wykonują prace wolontarystyczne :
a) w godzinach otwarcia Biura,
b) w czasie akcji organizowanych przez KTOZ
c) w Schronisku w okresie wiosenno-letnim (15 marca – 15 października) w godzinach 8-14 i 15-18, w okresie jesienno–zimowym (16 października – 14 marca) w godzinach 8-14 i od 15 do zmroku.
10. W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach – kierownik Schroniska może udzielić zgody na inny czas i miejsce wykonywania prac wolontarystycznych.
11. W zależności od miejsca świadczenia pracy, bezpośrednim przełożonym wolontariusza jest opiekun/pielęgniarz danego rejonu lub w razie jego nieobecności koordynator.
12. W dni świąteczne praca wolontariuszy jest wykonywana tak jak w dni powszednie.
13. Miejscem odbywania wolontariatu jest siedziba Schroniska, Biuro KTOZ oraz akcje plenerowe organizowane przez KTOZ.
14. Wolontariusze zobowiązani są do odbijania elektronicznej karty czasu pracy (karta wydawana indywidualnie dla każdego wolontariusza) oraz odnotowywania wizyt w elektronicznym terminarzu wizyt.
15. Wolontariusze zobowiązani są do noszenia kamizelek odblaskowych lub koszulek umożliwiających identyfikację i odróżnienie wolontariusza od pracowników oraz osób odwiedzających.
16. Wolontariusze zobowiązani są do noszenia identyfikatora imiennego umieszczonego w na ciele w sposób widoczny i czytelny dla innych wolontariuszy, pracowników Schroniska oraz osób odwiedzających Schronisko.
17. Elementy wyposażenia wym. w §5 pkt. 14, 15, i 16 niniejszego regulaminu zostają zakupione na koszt KTOZ.
18. Czas pracy wolontariusza nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
19. Na terenie Schroniska pracę świadczyć może jednocześnie w dni powszednie:
a) do 40 Wolontariuszy zajmujących się psami,
b) do 15 Wolontariuszy zajmujących się kotami
20. Wolontariusze odpowiadają materialnie za powierzone im mienie.

Prawa, obowiązki oraz zakazy

§6

1. Wolontariusze maja prawo:
a) rekomendacji osób pragnących zostać wolontariuszem KTOZ,
b) otrzymania pisemnych referencji lub potwierdzenia pracy na rzecz KTOZ,
c) do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego obowiązków w tym – odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
d) do wnioskowania o uzyskanie dodatkowych uprawnień związanych z wykonywaniem szeroko rozumianej opieki nad zwierzętami. Dodatkowe uprawnienia, mogą zostać nadane przez kierownictwo Schroniska lub Biura jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Uprawnienia te mogą zostać cofnięte w przypadku naruszenia postanowień warunkujących ich udzielenie;
e) do odmowy wykonania polecenia, jeżeli polecenie zagraża życiu lub zdrowiu wolontariusza lub narusza jego godność. W takim przypadku wolontariusz powinien niezwłocznie przekazać informacje o zaistniałej sytuacji koordynatorowi lub kierownictwu Schroniska;
f) do ubezpieczenia od zdarzeń związanych z wykonywaniem prac wolontarystycznych m.in. takich jak: złamania, stłuczenia, a także pogryzienia lub dotkliwe podrapania;
g) do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w sytuacji, gdy wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni;
h) do wnoszenia pomysłów organizacyjnych związanych z wolontariatem. Ewentualna realizacja inicjatyw realizowana będzie w oparciu o możliwości organizacyjne oraz finansowe Schroniska po wcześniejszej akceptacji kierownictwa;
i) Wolontariuszom przysługuje prawo przekazywania do dokumentacji zwierzęcia notatek zawierających oceny cech jego charakteru, innych informacji o zwierzęciu oraz danych kontaktowych wolontariusza dla osób zainteresowanych podjęciem opieki. Informacje takie mogą być zamieszczane bezpośrednio na boksach zwierząt lub/i na stronie internetowej Schroniska. Warunkiem jest jednak wcześniejsze uzyskanie pisemnej zgody na udostępnienie tych danych osobom trzecim
j) przeszkolenia w zakresie BHP oraz przepisów przeciwpożarowych i systemu ewakuacji schroniska.
k) do promocji działalności Schroniska (przykładowo; pomoc w przygotowaniu i rozprowadzaniu ulotek, plakatów i innych materiałów promocyjno-informacyjnych, udział w akcjach organizowanych poza Schroniskiem)
2. Wolontariuszy obowiązuje :
a) zapoznanie się z zasadami BHP oraz ich bezwzględne przestrzeganie,
b) przestrzeganie zapisów Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie oraz innych przepisów regulujących funkcjonowania wolontariatu;
c) wzajemna życzliwość oraz poszanowanie zasad współżycia społecznego;
d) stosowania się do poleceń wydawanych przez kierownika Schroniska lub opiekunów zwierząt, a w razie ich nieobecności – koordynatora;
e) prowadzenie zwierząt na smyczy oraz w kagańcu z zachowaniem szczególnej ostrożności – zarówno pod kątem bezpieczeństwa innych zwierząt, jak i osób przebywających na terenie Schroniska (szczególnie zwierząt dużych oraz przebywających w sektorach pojedynczych, psów w typie rasy agresywnej oraz psów w kartotece których odnotowano agresję względem ludzi lub zwierząt). Wyprowadzanie psów bez kagańca może nastąpić wyłącznie w przypadkach uzasadnionych zachowaniem zwierzęcia oraz po zgłoszeniu i akceptacji kierownika schroniska;
f) dbanie o czystość budynku oraz terenu schroniska, w szczególności:
– zbieranie i wyrzucanie odchodów do odpowiednich koszy,
– zbieranie sierści po wyczesywaniu, sprzątanie pomieszczenia groomerskiego,
– sprzątanie brodzików po kąpieli psa, mycia i wymiany wody w letnim basenie dla zwierząt;
g) bieżące aktualizowanie materiałów informacyjnych dotyczących zwierząt przebywających w boksach/sektorach pozostającymi pod opieką wolontariusza; Szczegółowe zasady postępowania oraz wymogi techniczne, takie jak format zdjęcia czy zakres niezbędnych informacji – zostaną przygotowane przez biuro Schroniska.
h) niezwłoczne zgłaszanie koordynatorowi wolontariatu lub pracownikom Schroniska zauważonych nieprawidłowości;
i) uzyskanie pisemnego upoważnienia Kierownika Schroniska do reprezentowania Schroniska na zewnątrz, w sprawach wykraczających poza zakres porozumienia;
j) wolontariusz  zobowiązany jest potwierdzić pobyt w Schronisku podpisem w rejestrze wolontariuszy, lub w przypadku funkcjonowania elektronicznego systemu obecności – poprzez każdorazową rejestrację indywidualnie przydzielonej karty elektronicznej. W uzasadnionych, szczególnych i wyjątkowych sytuacjach – dopuszcza się możliwość dłuższych nieobecności, pod warunkiem wcześniejszego ich uzgodnienia z koordynatorem;
k) zachowanie tajemnicy danych osobowych oraz innych informacji poufnych uzyskanych w związku z wykonywaną pracą, tak w trakcie obowiązywania porozumienia, jak i po jego zakończeniu. Nieprzestrzeganie nakazu zachowania tajemnicy skutkować może wydaleniem wolontariusza ze Schroniska ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa odwołania od decyzji;
l) dbałość o powierzone mienie, z obowiązkiem zgłaszania koordynatorowi lub kierownikowi Schroniska informacji o wszelkich uszkodzeniach mienia;
3. W sprawach spornych i nie należących do kompetencji osób wskazanych w niniejszym regulaminie oraz innych obowiązujących w placówce aktach rozstrzygnięcia dokonuje wyłącznie Kierownik Schroniska lub/i Kierownik Biura KTOZ.
4. Wolontariuszom zakazuje się:
a) wyprowadzania zwierząt poza teren Schroniska. Wyprowadzanie zwierząt poza teren siedziby Schroniska, ma charakter odstępstwa od zasady i może być realizowane na wyłączną odpowiedzialność wolontariusza po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem, a następnie za zgodą kierownika Schroniska;
b) wyprowadzania zwierząt na tereny spacerowe do tego nieprzeznaczone, np. parking dla samochodów, tereny gospodarcze;
c) zezwalania zwierzętom na niszczenie flory znajdującej się na terenie Schroniska,
d) zezwalanie zwierzętom na niszczenie elementów infrastruktury, np. skakanie na elewację budynku;
e) wchodzenia do pomieszczeń dostępnych tylko personelu, np. kwarantanny, izolatek czy lecznicy, za wyjątkiem zezwolenia pochodzącego od personelu Schroniska;
f) wyprowadzania więcej niż jednego psa przez jednego wolontariusza;
g) wprowadzania na teren Schroniska osób trzecich nie będących wolontariuszami Schroniska oraz zezwalanie im na wykonywania czynności związanych z obsługą i pielęgnacją zwierząt;
h) niedbałego, lekkomyślnego i lekceważącego traktowania obowiązków, nakazów i zakazów, skutkiem których może powstać zagrożenie ucieczki zwierzęcia – zwłaszcza groźnego (przykładowo poprzez lekceważenie nakazu zamykania śluz, drzwi, furtek, bram lub spuszczania psa ze smyczy poza wybiegiem dla zwierząt);
i) sprowadzania zdarzeń i sytuacji doprowadzających zwierzęta do niepotrzebnego i zbędnego stresu;
j) dokarmiania zwierząt żywnością inną, niż zaakceptowaną przez lekarzy weterynarii – bez ich wiedzy i zgody;
k) reprezentowania KTOZ na zewnątrz, tj. wypowiedzi w mediach lub miejscach publicznych w imieniu KTOZ bez uzyskania uprzedniej zgody kierownika Biura lub kierownika Schroniska;
l) organizowania zbiórek pieniężnych lub darowych z wykorzystaniem wizerunku KTOZ lub Schroniska, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody pochodzącej od uprawnionego podmiotu (zarząd KTOZ)
m) udostępniania danych osobowych nieuprawnionym osobom trzecim w wypadku, gdyby wolontariusz wszedł w ich posiadanie,
n) wykonywania innych, niewymienionych w regulaminie czynności bez zgody
kierownictwa Schroniska lub Biura KTOZ.

Zasady naboru na wolontariuszy

§ 7

1. Termin naboru na wolontariuszy wyznacza kierownik Biura lub kierownik Schroniska.
2. Koordynator wolontariatu może w każdym momencie zgłosić kierownictwu Biura lub kierownictwu Schroniska potrzebę naboru.
3. Liczba miejsc dla nowych wolontariuszy może być ograniczona z przyczyn organizacyjnych.
4. Zgłoszona kandydatura na wolontariat może zostać odrzucona ze względów organizacyjnych.
5. Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia, a w szczególnych przypadkach osoba która ukończyła 16 lat, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Na spotkaniu organizacyjnym kierownictwo lub koordynator przedstawia cele oraz zadania wolontariatu, zbiera wypełnione przez kandydatów ankiety oraz przeprowadza szkolenie BHP.
7. Przed przyjęciem w poczet wolontariuszy, poszczególni kandydaci zgłaszają się do Biura KTOZ celem:
a) podpisania porozumienia na świadczenie usług wolontarystycznych
b) dostarczenia zdjęcia legitymacyjnego na potrzebę wyrobienia identyfikatora .
8. Umowy/porozumienia podpisywane są kolejno na :
a) pierwsza umowa – czas oznaczony : okres 1 miesiąca,
b) druga umowa – czas oznaczony – okres 3 miesięcy
c) trzecia umowa – okres nieoznaczony
9. Wolontariusze w pierwszym miesiącu trwania umowy, w trakcie przebywania na terenie Schroniska, muszą znajdować się pod opieką osoby mającej co najmniej półroczne doświadczenie w wolontariacie na terenie Schroniska.
10. Koordynatorzy w trakcie szkolenia wskazują doświadczonych wolontariuszy i przypisują ich do opieki nad nowo przyjętymi osobami.
11. Warunkiem podpisania drugiej umowy czasowej, jest pozytywna opinia koordynatora, behawiorysty i akceptacja właściwego kierownika (Biura lub Schroniska).

Rozwiązanie, zawieszenie oraz zakończenie wolontariatu

§8

1. Rozwiązanie może nastąpić w wypadku:
a) pisemnej rezygnacji złożonej przez wolontariusza;
b) upływie dwóch miesięcy bez odnotowanej obecności wolontariusza;
c) wypowiedzenia z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia w wypadku umów/porozumień zawartych na czas nieoznaczony;
d) w przypadku otrzymania dwóch pisemnych upomnień od kierownictwa biura lub kierownictwa schroniska;
2. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w wypadku rażącego naruszenia zapisów regulaminu, w szczególności narażenia zdrowia lub życia osób i/lub zwierząt przebywających na terenie schroniska, albo innych wypadkach wymienionych w regulaminie.

Słownik:
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. nr 96 poz. 873 wraz ze zmianami );
2. Schronisku – rozumie się przez to Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie;
3. Wolontariuszu – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie (art 2 pkt 3 ustawy);
4. Koordynatorze wolontariatu – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez wolontariuszy do zajmowania się sprawami związanymi z organizowaniem wolontariatu oraz kontaktem z kierownictwem Schroniska;
5. Porozumieniu – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy wolontariuszem i Schroniskiem określającą w szczególności zakres obowiązków, czas jej obowiązywania, sposób i czas wykonywania nieodpłatnych świadczeń oraz inne indywidualnie udzielone upoważnienia;
6. Ankiecie – rozumie się przez to ankietę kandydata na wolontariusza;
7. Opiekunie – rozumie się przez to, pielęgniarza/opiekuna zwierząt będącego pracownikiem Schroniska;
8. Rejonie – rozumie się przez to wydzielony obszar schroniska, za utrzymanie którego odpowiada wyznaczony opiekun.